Modern Foreign Languages

Ysgol Gynradd Wheeler yn credu bod dysgu iaith dramor yn darparu profiad cymdeithasol a diwylliannol gwerthfawr ar gyfer ein disgyblion. Dysgu iaith arall yn galluogi'r plant i ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu a llythrennedd ochr yn ochr godi eu hymwybyddiaeth o'n aml-ieithog ac yn fyd aml-ddiwylliannol. Yn Ysgol Gynradd Wheeler rydym yn dysgu Ffrangeg ac mae'r sesiynau yn cael eu cyflwyno yn CA1 a CA2.

Nodau dysgu ITM

Y Cwricwlwm Cenedlaethol ar gyfer ieithoedd yn anelu at sicrhau fod pob disgybl:

* Deall ac ymateb i iaith lafar ac ysgrifenedig o amrywiaeth o ffynonellau dilys.

* Siaradwch gyda hyder cynyddol, rhuglder a digymhellrwydd, dod o hyd i ffyrdd o gyfathrebu yr hyn y maent am ei ddweud.

* Yn gallu ysgrifennu at wahanol hyd, at wahanol ddibenion a chynulleidfaoedd, gan ddefnyddio amrywiaeth o strwythurau gramadegol y maent wedi ei ddysgu.

* Darganfod a datblygu gwerthfawrogiad o ystod o ysgrifennu yn yr iaith a astudir.

Targedau cyrhaeddiad

Erbyn diwedd pob Cyfnod Allweddol, disgwylir i ddisgyblion wybod, cymhwyso a deall sgiliau sydd wedi'u pennu yn y Cwricwlwm Cenedlaethol.

Bydd cyflwyno Ffrangeg yn yr ysgol fod yn ymarferol iawn, gan roi ystod eang o gyfleoedd i'r plant i archwilio a datblygu eu sgiliau cyfathrebu.

O fewn eu gwersi, bydd plant yn cael eu dysgu i:

* Gwrando'n astud ar iaith lafar a dangos dealltwriaeth trwy ymuno mewn ac ymateb.

* Archwiliwch y patrymau a synau iaith trwy ganeuon a rhigymau.

* Cymryd rhan mewn sgyrsiau; gofyn ac ateb cwestiynau; mynegi barn ac ymateb i'r rhai pobl eraill.

* Siarad mewn brawddegau gan ddefnyddio geirfa gyfarwydd.

Bydd y plant hefyd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau darllen ac ysgrifennu, ond bydd y prif ffocws yn datblygu eu gallu siarad yn Ffrangeg.

Newyddion Diweddaraf!